Scroll Top

GDPR

Podmienky ochrany osobných údajov

I.
základné ustanovenia
 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: ” GDPR “) je Jozef Guman – IT SYSTEMS IČO: 47843195,  DIČ: 1084531228, so sídlom vo Fričovciach, zapísaný v živnostenskom registri vedenom na Okresnom úrade v Prešove pod číslom:. (ďalej len: ” správca “).
 2. Kontaktné údaje správcu sú:
  Jozef Guman – IT SYSTEMS
  Jozef Guman
  Fričovce 249
  08237 Fričovce
  Slovensko
  IČO: 47843195
  DIČ: 1084531228
  Telefón: +421915439362
  email: info@it-s.digital
 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor jedného alebo viacerých faktorov špecifizujúcich fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.
 4. Správca  nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
II.
Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov
 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky:
 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • poštová adresa
 • telefón
 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a vyplnením kontaktného formulára.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné, kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.
III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
 1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • splnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,
 • pri vyplnení formulárov pre spätné kontaktovanie a odpoveď na vašu správu/požiadavku
 • plnenie právnych povinností voči štátu,
 • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany správcu nedochádza / dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol/a svoj výslovný súhlas.
IV.
Doba uchovávania údajov
 1. Správca uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.
V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)
 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce prevádzku e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.
 1. Správca nemá / má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailových služieb / cloudových služieb.
VI.
Spracovatelia osobných údajov
 1. Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
 • poskytovateľ služby Mailchimp,
 • Na našej webovej stránke používame widget Uložiť Pinterest, ktorý vám umožní pripnúť obrázky na Pinterest z našich webových stránok. Tieto požiadavky môžu sledovať vašu IP adresu v súlade s ich zásadami ochrany osobných údajov: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.
 • Na našej webovej stránke používame widget Twitter Tweet. Výsledkom je, že naša webová stránka odosiela požiadavky na servery Twitteru, aby ste mohli tweetovať naše webové stránky pomocou svojho účtu Twitter. Vďaka týmto požiadavkám je vaša IP adresa viditeľná pre Twitter, ktorý ju môže použiť v súlade so svojimi zásadami ochrany osobných údajov: https://twitter.com/en/privacy#update.
 • Na našej webovej stránke používame widget Facebooku, ktorý vám umožní vidieť počet lajkov/zdieľaní/odporúčaní a “lajkovať/zdieľať/odporúčať” naše webové stránky. Tento widget môže zhromažďovať vašu IP adresu, používateľského agenta vášho webového prehliadača, ukladať a načítavať súbory cookie vo vašom prehliadači, vkladať ďalšie sledovanie a monitorovať vašu interakciu s widgetom vrátane prepojenia vášho účtu na Facebooku s akoukoľvek akciou, ktorú vykonáte v rámci widgetu (napríklad “lajknutie/zdieľanie/odporúčanie” našej webovej stránky), ak ste prihlásení na Facebooku. Viac informácií o tom, ako sa tieto údaje môžu používať, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update.
 • prípadne ďalší poskytovateľ spracovateľských softwarových služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti správca nevyužíva.
VI.
Vaše práva
 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR ,
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR ,
 • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR ,
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.
VII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov
 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.
VIII.
Záverečné ustanovenia
 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2021.